5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun “Beyanname verme yükümlülüğü ve denetim” başlıklı 19. maddesinin 1. Fıkrası; “Dernekler, yılsonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. ...” Hükmünü,
Aynı Kanunun (23.01.2008-5728 sayılı kanunla değişen) 32. maddesinin (j) bendi; “19 uncu maddede belirtilen beyannameyi bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler yüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır.” Hükmünü, 
Yine aynı maddenin (l) bendi; ”… 19 uncu maddede belirtilen beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticilerine ve 24 üncü maddede belirtilen temsilcilere beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.” Hükmünü, (2017 yılı için güncel idari para cezası tutarı  914,00 TL'dir)    
Dernekler Yönetmeliğinin 96 ıncı maddesinin 13 üncü fıkrası; "Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan dernekler, bu Yönetmelik çerçevesinde vermekle yükümlü oldukları beyanname ve bildirimlerini, Daire Başkanlığının internet sayfası üzerinden, kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanarak göndermek zorundadırlar." Hükmünü,
            Yine Dernekler Yönetmeliğinin 96 ıncı maddesinin 14 üncü fıkrası; "Elektronik ortamda beyanname ve bildirim gönderme zorunluluğu bulunmayan dernekler, kendi istekleriyle bu maddede belirtilen usullere uymak suretiyle beyanname ve bildirimlerini elektronik ortamda gönderebilirler." Hükmünü Amirdir.
Bu nedenle; İlçemizdeki dernek başkanlarının Kanunda belirtilen idari para cezası ile karşı karşıya kalmamaları için, 2017 yılı dernek beyannamelerinin 30 Nisan 2018 tarihine kadar Daire Başkanlığının Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) internet sayfası üzerinden, kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanarak göndermeleri, kullanıcı kodu, parola ve şifresi olmayan derneklerin ise  Tekirdağ Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’ne müracaat ederek kullanıcı adı ve şifresi temin etmeleri gerekmektedir.
İlçemizdeki dernek yöneticilerinin dikkatine sunulur.