MURATLI KAYMAKAMLIĞI

                                                        ETİK KOMİSYONU

 

ADI VE SOYADI

GÖREVİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İ.Altan DEMİRAYAK

Kaymakam 
Komisyon Başkanı

Tel: 361 20 04
Faks: 361 22 27

Mustafa TOPCU

Yazı İşleri Müdürü
Üye

Tel: 361 20 04
Faks: 361 22 27

Meryem DEMİREL

İlçe Nüfus Müdürü
Üye

Tel: 361 22 73
Faks: 361 22 73

Ali ERKOL

Milli Eğitim Müdürü
Üye

Tel: 361 22 22
Faks: 

Ertekin GÜNAÇTI

İlçe Tarım ve Orman Müdürü
Üye

Tel: 361 30 38
Faks: 

 

 
 
 
 
25.05.2004 tarih ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a dayanılarak çıkartılan 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan toplantıda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.
 
KARAR TARİHİ: 06/01/2017
KARAR SAYISI :  2017/01
  1. Kamuda etik kültürünün yerleşmesi, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerinin bilinmesi, toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak ve kamu yönetimine halkın güvenini artırmak amacıyla Kamu Görevlileri Etik İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurum amirlerince personele hatırlatılması,
  2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenecek olan hizmet içi eğitim programlarında "Etik kültürünün, bilincinin yerleştirmesi ve geliştirilmesi" konusuna yer verilmesi, eğitim sonucunda tanzim olunacak raporun Kaymakamlığımıza gönderilmesi,
  3. Yönetmeliğin "Etik davranış ilkelerine uyma'' başlıklı 23. maddesi 2. fıkrası gereğince, Kurumlarda etik sözleşmesi imzalamayan veya yeni atanan personel varsa "Etik Sözleşme Belgesi" nin imzalattırılarak özlük dosyasında muhafaza edilmesi,
  4. Etik Günü (25 Mayıs) ve Haftası (25 Mayıs-31 Mayıs) nedeniyle okullarımızda konu ile ilgili eğitici etkinlikler düzenlenmesi hususunda İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bilgilendirilmesi,
  5. Kamu Görevlileri Etik Davranış ilkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin etik komisyonuna verdiği yetkiler çerçevesinde personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlar ile ilgili olarak tavsiye ve yönlendirmelerde bulunmak görevi kapsamında komisyona yapılacak başvuruların değerlendirmesinin yapılması,
  6. Daire Amirleri tarafından personelin, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirlenen etik davranış ilke değerlerine bağlı olarak görev yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi,
  7. Kaymakamlığımız Etik Komisyonu çalışmalarının gerek kurum personeli gerekse toplum tarafından bilinmesi amacıyla Kaymakamlığımız internet sitesinde yayınlanmasına karar verilmiştir.